کلاس ها

رقص نوعی هنر نمایشی است که متشکل از توالی های هدفمند حرکت انسان است.

مربیان

رقص نوعی هنر نمایشی است که متشکل از توالی های هدفمند حرکت انسان است.

رویدادها

رقص نوعی هنر نمایشی است که متشکل از توالی های هدفمند حرکت انسان است.

درباره
باشگاه
ما

هنر نمایشی است که متشکل از توالی های هدفمند حرکت انسان است. این حرکت ارزش زیبایی شناختی و نمادین دارد و توسط مجریان و ناظران در فرهنگ خاصی شناخته می شود.

8kورزشکار
27مربی
5+جایزه
94رویداد

کلاس های ما

به خودت ایمان داشته باش
دنیا هم به تو ایمان خواهد آورد